slogan

Nieuws

informatie verdenking PGB fraude Stichting Vrienden van Tom
 
De betrokkenen bij de Stichting Vrienden van Tom
 
Almere, 17 juni 2013
 
L.S.
Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de betrokkenen bij de Stichting Vrienden van Tom. Voor zover bekend zijn thans twee personen als hoofdverdachte aangemerkt en aangehouden. Deze personen zouden voor honderdduizenden euro´s hebben gefraudeerd met uitkeringen uit PGB´s van bij de Stichting aangesloten betrokkenen. Namens de Officier van Justitie is op of omstreeks 10 juni door de inspectie SZW aan een groot aantal betrokkenen namens wie(ns kind) een PGB is aangevraagd een brief gezonden. In de brief wordt aangegeven dat de geadresseerde als verdachte is aangemerkt, waarbij wordt verzocht om een reactie te geven op de in de brief verwoorde beschuldiging.
Mij is gevraagd of alle betrokkenen collectief een (1) advocaat in de arm kunnen nemen ivm de strafrechtelijke verdenking.
Mijns inziens is dat niet verstandig. Ik acht het niet in het belang van de betrokkenen dat zij collectief eenzelfde advocaat zullen nemen en de advocaat zal er niet verstandig aan doen.
Een advocaat wordt geacht op te komen voor het belang van zijn cliënt. De relatie tussen advocaat en cliënt is er een van vertrouwen. De cliënt moet erop kunnen rekenen dat de advocaat voor hem of haar opkomt en zich daarbij, met inachtneming van de wet en regelgeving, niets anders aan gelegen laat liggen.  Indien de advocaat meerdere cliënten bijstaat, waarvan de belangen verschillend zijn of op enig moment uit elkaar gaan lopen, is de advocaat niet in staat volledig op te komen voor de belangen van die cliënten. Bovendien zal hij in bepaalde gevallen op basis van de voor hem geldende regelgeving zelfs gehouden zijn de werkzaamheden voor beide cliënten neer te leggen.
Naar ik heb begrepen uit de berichten in de media (onder andere van het Landelijk Parket, uit kranten en tv uitzendingen) is de betrokkenheid van een ieder verschillend. In de media wordt bericht over ouders die opzettelijk (mede) hebben gefraudeerd, terwijl anderen te goeder trouw betrokken zijn geraakt bij de fraude zonder dat zij zich daar bewust van waren. Mijn advies is dat ieder een eigen advocaat in de arm neemt, zodat allen optimale rechtsbijstand kunnen krijgen.
Of in dit stadium een advocaat ingeschakeld moet worden dient een ieder voor zichzelf te beoordelen, maar in zijn algemeenheid is dat in een geval als dit wel verstandig te doen. Het feit dat de Officier van Justitie iemand als verdachte aanmerkt, betekent dat Justitie een redelijk vermoeden heeft dat de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Justitie kan in dat geval  opsporingsbevoegdheden inzetten om invulling te geven een strafrechtelijk onderzoek. Een advocaat kan daarover informeren. Tevens kan een advocaat uitleg geven over de rechten en plichten die je hebt als verdachte. Wellicht het belangrijkste recht van een verdachte is dat niet hoeft te worden meegewerkt aan een tegen jouw gericht strafrechtelijk onderzoek. Dit betekent bijv. dat je als verdachte geen vragen hoeft te beantwoorden die je worden gesteld, zoals in dit geval ook niet geantwoord hoeft te worden op de schriftelijke vragen in de brief van de Inspectie SZW.       
Voor zover er wordt gekozen een advocaat in te schakelen zal een ieder zelf met die advocaat afspraken moeten maken over de kosten die zijn verbonden aan de rechtsbijstand. Een ieder die geen of een beperkt inkomen en of vermogen heeft, kan in beginsel aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand door een zgn toevoeging aan te vragen bij de raad voor rechtsbijstand. Kort gezegd houdt dit in dat de overheid wordt verzocht de advocaat kosten te betalen. Normaliter dient de advocaat de aanvraag namens de cliënt in. De Raad voor Rechtsbijstand vraagt financiële gegevens op bij de belastingdienst en beoordeelt na ontvangst, aan de hand van het inkomen en vermogen in het peiljaar 2011 of er aanspraak kan worden gemaakt op de gefinancierde rechtsbijstand. Voor zover dat het geval is, zal de cliënt een eigen bijdrage aan de advocaat moeten betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen. Alle informatie mbt een aanvraag gefinancierde rechtsbijstand is te vinden op de site van de Raad www.rvr.org.
Behalve de financiële gegevens beoordeelt de Raad bij de aanvraag ook het belang van de betrokkenen om een advocaat toegevoegd te krijgen. De Raad voor Rechtsbijstand (afdeling high trust, RvR Arhem) heeft mij meegedeeld dat betrokkenen op dit moment (op basis van de verdenking zoals verwoord in de brief) niet in aanmerking komen voor een toevoeging aangezien het belang daartoe niet groot genoeg is. Pas als betrokkenen zouden worden gedagvaard zich te verantwoorden voor de rechter, zal een toevoeging kunnen worden afgegeven. Dit betekent dat de betrokkenen hun advocaat in ieder geval in dit stadium uit eigen middelen zullen moeten betalen.
Overigens zijn veel strafadvocaten bereid een eerste gesprek kosteloos te voeren. Ook houden sommige advocatenkantoren een inloopspreekuur en kan men terecht bij het Juridisch Loket in de gemeente.   
Een ieder die een advocaat zoekt kan terecht bij het Juridisch Loket. In de meeste grote gemeentes  zit een Juridisch Loket. Het Juridisch Loket in uw gemeente kan u doorverwijzen naar een advocaat. Zie http://www.juridischloket.nl voor het Loket bij u in de buurt.
Wil men er zeker van zijn dat je bij een advocaat terecht komt die gespecialiseerd is in strafzaken, dan dient men te zoeken via de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, de NVSA. Op de site is een overzicht te vinden van de erkend gespecialiseerde strafadvocaten. Zie http://www.nvsa.nl/leden/ledenlijst
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook altijd vrijblijvend contact opnemen met mijn kantoor.
Ten slotte, hoewel zeer te betwijfelen valt of het in deze zaak zover zal komen, benadruk ik het volgende. Mocht u door de politie worden aangehouden, dan hebt u recht op een gesprek met een advocaat voordat de politie met u in verhoor gaat. Indien u geen eigen advocaat hebt, zal er een advocaat aan u worden toegewezen. Maakt u te allen tijde gebruik van die mogelijkheid.
Hoogachtend,
J.A.C. van den Brink

Keer terug naar de nieuwspagina
 
Tel 036 53 94 555
Fax 036 53 30 582